เรื่อง          : ประชุม KM Team Work ครั้งที่ 1/2558
      วัน เวลา    : 7 พฤศจิกายน 2557
      สถานที่      : ห้องประชุมส่วนการใช้น้ำชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
   
   
   
   
   
      เช้าวันนี้ (7 พ.ย.57) เวลา 10.00 น. นายชัชชม  ชมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ ในฐานะประธานการจัดการความรู้สำนัก (เป็นประธาน) นายพงศธกรณ์ สุวรรณพิมล ที่ปรึกษาสำนักฯ พร้อมด้วยคณะทำงานจัดการความรู้ ร่วมประชุมทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะ
ทำงานจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้การทำงานด้านการจัดการความรู้ครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานภายในสำนัก
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา