เรื่อง          : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
                        กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (KM ARR 2014) 
      วัน เวลา    : 1-3 กันยายน 2557
      สถานที่      : กรมชลประทาน สามเสน

   
   
     นายเพิ่มศักดิ์ คิดหมาย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาในฐานะประธานคณะทำงาน KM Team กรมชลประทาน
นำคณะทำงาน KM team และเครือข่ายจัดการความรู้กรมชลประทาน จากสำนักกองทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคกว่า 80 คน ร่วมสรุปบทเรียนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยร่วมกันนำเสนอผลการจัดการความรู้ตามแผนพัฒนาองค์กร ประจำปี 2557 ปัญหาอุปสรรค  ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการจัดการความรู้ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งนี้ เพื่อนำผลจากการสรุปบทเรียนจัดทำแผนพัฒนาองค์กรในปีต่อไป เพื่อให้การจัดการความรู้ของกรมชลประทานซึ่งมีความก้าวหน้าอยู่ในระดับที่น่าพอใจมีการพัฒนาที่ดีขึ้นมีการรับรู้อย่างกว้างขวางเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ต่อไป ณ ชาโต เดอ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ระหว่าง วันที่ 1-3 กันยายน 2557
   
   
   
   
   
 
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา