เรื่อง          : ประชุม KM Team Work ครั้งที่ 7/2557
      วัน เวลา    : 18 เมษายน 2557
      สถานที่      : ห้องการจัดการความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน สามเสน
   
   
   
   
     เช้าวันนี้ (18 เม.ย.57) เวลา 9.30 น. นายทองเปลว  กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (CKO) (เป็นประธาน) 
นายจรูญ พจน์สุนทร ที่ปรึกษาสำนักฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักฯ เข้าร่วมประชุมติดตามแผนการจัดการความรู้ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2557 (ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) พร้อมร่วมกันรับฟังการเสนอองค์ความรู้ของหน่วยงานและมอบของที่ระลึกให้กับ นายจรูญ  พจน์สุนทร ที่ปรึกษาฯที่จะไปย้ายที่ทำงานใหม่ด้วย
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา