เรื่อง          : ประชุม Cop เว็บไซต์ ครั้งที่ 1/2557
      วัน เวลา    : 30 มีนาคม 2557
      สถานที่      : ห้องการจัดการความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน สามเสน
   
   
   
   
   
   
     เช้าวันนี้ (30 มี.ค..57) นายจรูญ  พจน์สุนทร ที่ปรึกษาสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นประธานการประชุม Cop เว็บไซต์ ครั้งที่1/2557
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา