เรื่อง          : ประชุม KM Team Work ครั้งที่ 6/2557
      วัน เวลา    : 28 มีนาคม 2557
      สถานที่      : ห้องการจัดการความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน สามเสน
   
   
   
     เช้าวันนี้ (28 มี.ค..57) นายพูลสวัสดิ์ แก้ววิมุติ หัวหน้าฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายปกรณ์ สุตสุนทร ผอน.ภาคตอน.ตอนล่าง เป็นผู้แทนศูนย์ฯ นายไพโรจน์ แสงจินดา สก.นช.4 เป็นผู้แทนสถานีฯ หัวหน้าส่วน/หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรับฟังการบรรยายถ่ายทอดองค์ ความรู้ของหน่วยงาน และการดำเนินงานในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา