เรื่อง          : ประชุม KM Team Work ครั้งที่ 5/2557
      วัน เวลา    : 14 มีนาคม 2557
      สถานที่      : ห้องการจัดการความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน สามเสน
   
   
   
   
     วันนี้ 14 มีนาคม 2557 เวลา 9.30 น. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นประธาน ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของสำนักฯ และการบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ของหน่วยงาน โดยมีเจ้าหน้าที่และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง โดยพร้อมเพียงกัน
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา