เรื่อง          : ประชุม KM Team Work ครั้งที่ 3/2557
      วัน เวลา    : 7 กุมภาพันธ์ 2557
      สถานที่      : ห้องการจัดการความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน สามเสน
   
   
   
   
     เช้าวันนี้ (7 ก.พ.57) เวลา 9.30 น. นายทองเปลว  กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (CKO) (เป็นประธาน) 
นายจรูญ พจน์สุนทร ที่ปรึกษาสำนักฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักฯ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดการความรู้ของสำนักฯ ในด้านต่างๆ โดยพร้อมเพียงกัน
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา