เรื่อง          : ประชุม KM Team Work ครั้งที่ 2/2557
      วัน เวลา    : 23 มกราคม 2557
      สถานที่      : ห้องการจัดการความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน สามเสน
   
   
   
      เช้าวันนี้ (23 ม.ค.57) เวลา 9.30 น. นายทองเปลว  กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (CKO) (เป็นประธาน) 
นายจรูญ พจน์สุนทร ที่ปรึกษาสำนักฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ (KM Team) สำนักฯ และคณะทำงานชุดต่างๆ โดยพร้อมเพียง
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา