เรื่อง          : ประชุม KM Team Work ครั้งที่ 19/2557
      วัน เวลา    : 19 กันยายน 2557
      สถานที่      : ห้องประชุมกลุ่มงานพัฒนาบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทาน สามเสน
   
   
   
   
     วันนี้ (19 ก.ย..57) เวลา 9.30 น. นายธีระพล  ตั๊งสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบริหารจัดการน้ำ (เป็นประธาน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดความรู้ จากสถานีการใช้น้ำชลประทานที่ 7,8 ศูนย์สาธิตการใช้น้ำชลประทาน (แม่กลอง)
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา