เรื่อง          : ประชุม KM Team Work ครั้งที่ 18/2557
      วัน เวลา    : 5 กันยายน 2557
      สถานที่      : ห้องประชุมกลุ่มงานพัฒนาบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทาน สามเสน
   
   
   
   
     วันนี้ (5 ก.ย.57) เวลา 9.30 น. พงศธกรณ์  สุวรรณพิมล ที่ปรึกษาสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (เป็นประธาน) พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟังการเข้าร่วมสัมมนาสรุปบทเรียนผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา