เรื่อง          : มอบรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ส่งผลงานนวัตกรรม
      วัน เวลา    : 10 มกราคม 2557
      สถานที่      : ห้อง500 ตึกวิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
   
   
   
   
           วันที่ 10 มกราคม 2557 ดร.ทองเปลว  กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นประธาน การมอบรางวัลผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด RID INNOVATION 2013 เพื่อชื่นชมและยกย่องการได้รับรางวัลในครั้งนี้
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา