เรื่อง          : ประชุม KM Team Work ครั้งที่ 17/2557
      วัน เวลา    : 28 สิงหาคม 2557
      สถานที่      : ห้องประชุมกลุ่มงานพัฒนาบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทาน สามเสน
   
   
   
   
   
     วันนี้ (28 ส.ค.57) เวลา 9.30 น. นายชัชชม  ชมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ (เป็นประธาน) นายพงศธกรณ์  สุวรรณพิมล ที่ปรึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสรุปบทเรียนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ปัญหาอุปสรรค  ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการจัดการความรู้ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา