เรื่อง          : ประชุม KM Team Work ครั้งที่ 15/2557
      วัน เวลา    : 22 สิงหาคม 2557
      สถานที่      : ห้องประชุมกลุ่มงานพัฒนาบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทาน สามเสน
   
   
   
   
     วันนี้ (22 ส.ค.57) เวลา 9.30 น. นายสมเจต  พานทอง ผู้อำนวยการส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา (เป็นประธาน) นายพงศกรณ์ สุวรรณพิมล ที่ปรึกษาสำนักฯ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมการหารือการดำเนินกิจกรรม KM และแผนดำเนินงาน KMA 2014 ของสำนักฯ
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา