เรื่อง          : ประชุมหารือ KM BUDDY
      วัน เวลา    : 18 สิงหาคม 2557
      สถานที่      : ห้องประชุมสำนักบริหารโครงการ
   
   
   
   
   
   
     วันนี้ (18 ส.ค.57) เวลา 9.00 น. นายไกรนิธี รัตนธาดา เลขาคณะทำงานจัดการความรู้ นางสาวณัฏฐพัชร ศุภธนาพันธุ์ ผู้ช่วยเลขา เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม KM BUDDY และร่วมรับฟังการถอดบทเรียนของสำนักสำรวจ โดย ผชช.ผภ.อาจารย์สุวรรณา ยุวนานนนท์ ณ ห้องประชุมสำนักบริหารโครงการ
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา