เรื่อง          : ประชุม KM Team Work ครั้งที่ 14/2557
      วัน เวลา    : 8 สิงหาคม 2557
      สถานที่      : ห้อง 300 อาคารวิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
   
   
   
   
   
   
     วันนี้ (8 ส.ค.57) เวลา 9.30 น. นายสมเจต  พานทอง ผู้อำนวยการส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักฯ เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ของสถานีการใช้น้ำชลประทานที่ 4, 5, 6
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา