เรื่อง          : อบรม/ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์
      วัน เวลา    : 21 กรกฎาคม 2557
      สถานที่      : ห้อง405 อาคารวิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
   
   
   
   
   
   
     นายพูลสวัสดิ์  แก้ววิมุติ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธาน ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 405 ชั้น 4 ตึกศูนย์วิศวกรรมชลประทาน
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา