เรื่อง          : ประชุม KM Team Work ครั้งที่ 13/2557
      วัน เวลา    : 18 กรกฎาคม 2557
      สถานที่      : ห้องประชุมกรมชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
   
   
   
     วันนี้ (18 ก.ค.57) เวลา 9.30 น. นายศุภชัย  แก้วลำใย ผู้อำนวยการส่วนการใช้น้ำชลประทาน เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักฯ เข้าร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้ของสำนักฯ และร่วมหารือเกี่ยวกับการส่งนวัตกรรม/ผลงาน เข้าร่วมประกวด โครงการประกวดผลงาน หน่วยงานด้านการจัดการความรู้ดีเด่น ประจำปี 2557
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา