เรื่อง          : ประชุม KM Teamwork ครั้งที่ 6/2556
      วัน เวลา    : 22 มีนาคม 2556
      สถานที่      : ห้องการจัดการความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน สามเสน
   
   
   
   วันที่ 22 มีนาคม 2556 นายชัชชม  ชมประดิษฐ์ ประธาน KM สบอ.  และคณะทำงานเจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาร่วมประชุมเรื่อง “การนำองค์ความรู้ระดับสำนัก/กองขึ้นสู่เว็บไซต์คลังความรู้กรมชลประทาน” ณ.ห้องการจัดการความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ชั้น3 อาคารอำนวยการ
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา