เรื่อง          : ประชุม KM Team Work ครั้งที่ 24/2556
      วัน เวลา    : 17 ธันวาคม 2556
      สถานที่      : ห้องการจัดการความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน สามเสน
   
   
   
   
   
   (วันนี้ 17 ธ.ค.56) นายจรูญ พจนสุนทร์ ที่ปรึกษาสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามโครงการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์และแผนการจัดการความรู้ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2557
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา