เรื่อง          : ประชุม KM Team Work ครั้งที่ 23/2556
      วัน เวลา    : 4 ธันวาคม 2556
      สถานที่      : ห้องการจัดการความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน สามเสน
   
   
   
   
   เช้าวันนี้ (4 ธ.ค.56) เวลา 9.30 น. นายจรูญ พจน์สุนทร ที่ปรึกษาสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมติดตาม โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนการจัดการความรู้ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2557 และติดตามแผนการดำเนินงาน KMA 2014
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา