เรื่อง          : ประชุม KM Team Work ครั้งที่ 20/2556
      วัน เวลา    : 25 ตุลาคม 2556
      สถานที่      : ห้องการจัดการความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน สามเสน
   
   
   
   
   วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556 นายจรูญ  พจน์สุนทร ที่ปรึกษาสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และคณะทำงาน 
KM Team สำนักฯ เข้าร่วมเข้าร่วมรับฟังสรุปผลการประเมินแผนดำเนินการ KMA 2013 พร้อมทั้งพิจารณาหาองค์ความรู้ที่จะใช้ดำเนินการ KMA 2014 และการพิจารณาปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักฯใหทันสมัยครอบคุมพร้อม ให้ข้อมูลต่อผู้รับบริการ
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา