เรื่อง          : ประชุม KM Team Work ครั้งที่ 19/2556
      วัน เวลา    : 11 ตุลาคม 2556
      สถานที่      : ห้องการจัดการความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน สามเสน
   
   
   
   
   (วันนี้ 11 ต.ค.56) นายจรูญ  พจน์สุนทร ที่ปรึกษาสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และคณะทำงาน 
KM Team สำนักฯ เข้าร่วมเข้าร่วมรับฟังสรุปผลตัวชี้วัดตามคำรับรองปฎิบัติราชการของ สบอ. รอบ 12 เดือน และร่วมสรุปผลจากการดำเนินการ KMA 2013
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา