เรื่อง          : ประชุม KM Team Work ครั้งที่ 18/2556
      วัน เวลา    : 27 กันยายน 2556
      สถานที่      : ห้องการจัดการความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน สามเสน
   
   
   
   
   (วันนี้ 27 ก.ย.56) นายจรูญ  พจน์สุนทร ที่ปรึกษาสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และคณะทำงาน 
KM Team สำนักฯ เข้าร่วมสรุปบทเรียนจากการจัดกิจกรรม KM ปี 2556 และกิจกรรมจากการจัดงานเกษียณอายุราชการ ของสำนักฯ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ยังมีการติดตามผลการชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการในรอบ 12 เดือน ของสำนักฯด้วย
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา