เรื่อง          : ประชุม KM Team Work ครั้งที่ 17/2556
      วัน เวลา    : 6 กันยายน 2556
      สถานที่      : ห้องการจัดการความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน สามเสน
   
   
   
   
    (วันนี้ 6 ก.ย.56) นายจรูญ  พจน์สุนทร ที่ปรึกษาสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และคณะทำงาน KM Team 
สำนักฯ เข้าร่วมหารือการประเมินให้คะแนนตนเองในกิจกรรมการดำเนินการ KMA 2013 ของสำนัก
บริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา และการติดตามการจัดกิจกรรมสรุปบทเรียน และกิจกรรม KM สบอ. การถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ของผู้เกษียณ วันที่ 13 กันยายน 2556 ที่จะถึงนี้ด้วย เพื่อให้เสร็จสิ้นทันต่อการดำเนินการต่อไป
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา