เรื่อง          : การใช้น้ำชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพกับการปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า
      วัน เวลา    : 22 สิงหาคม 2556
      สถานที่      : สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่)
   
   
   
   
   
   
   
   
    วันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ สถานีทดลองการใช้
น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่) ผู้บริหารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา(CKO) ประธาน KMและคณะ KM Team สำนักฯ ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม และร่วมกิจกรรมแปลงสาธิตการใช้น้ำชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพกับการปลูกข้าวโดยวิธีโยน และศึกษาดูงานแปลงทดลองสาธิตการปลูกฟักข้าว,การปลูกข้าวไร่,และพืชชนิดต่างๆ ภายในสถานีการ
ทดลองฯ และในการนี้ท่าน ผส.บอ. ได้ให้เกียรติร่วมลงมีโยนกล้าลงในแปลงนาด้วย
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา