เรื่อง          : ประชุม KM Team Work ครั้งที่ 15/2556
      วัน เวลา    : 9 สิงหาคม 2556
      สถานที่      : ห้องการจัดการความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน สามเสน
   
   
   
   
   
   (วันนี้ 9 ส.ค.56) นายจรูญ  พจน์สุนทร ที่ปรึกษาสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และคณะ ทำงาน KM Team สำนักฯ เข้าร่วมฟังการบรรยายองค์ความรู้ ของส่วนการใช้น้ำชลประทาน,ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก,ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้, สถานีการใช้น้ำชลประทานที่ 8  เพื่อกลั่นกรองเป็นองค์ความรู้สำนักฯ
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา