เรื่อง          : ประชุม KM Team Work ครั้งที่ 14/2556
      วัน เวลา    : 14 กรกฎาคม 2556
      สถานที่      : ห้องการจัดการความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน สามเสน
   
   
   
   
   

      เช้าวันนี้ (19 ก.ค.56) เวลา 9.30 น. นายจรูญ พจน์สุนทร ที่ปรึกษาสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (เป็นประธาน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และคณะทำงาน KM Team สำนักฯ เข้าร่วมฟังการบรรยายองค์ความรู้ของศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง,สถานีการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) เพื่อกลั่นกรองเป็นองค์ความรู้สำนักฯ และร่วมหารือเกณฑ์การประกวดผลงาน หน่วยงาน และบุคคลด้านการจัดการความรู้ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2556,แผนกิจกรรม KMA 2013 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เพื่อให้เสร็จสิ้นทันต่อการประเมินผลต่อไป

   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา