เรื่อง          : ประชุม KM Team Work ครั้งที่ 13/2556
      วัน เวลา    : 5 กรกฎาคม 2556
      สถานที่      : ห้องการจัดการความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน สามเสน
   
   
   
   
   
   
   เช้าวันนี้ (5 ก.ค.56) เวลา 9.30 น. นายชัชชม ชมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ (ประธาน KM), นายจรูญ พจน์สุนทร ที่ปรึกษาสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และคณะทำงาน KM Team สำนักฯ เข้าร่วมฟังการบรรยายองค์ความรู้ของส่วนบริหารจัดการน้ำ,ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก,สถานีการใช้น้ำชลประทานที่ 6 เพื่อกลั่นกรองเป็นองค์ความรู้สำนักฯ,การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และร่วมหารือสรุปแผนกิจกรรม KMA 2013 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา