เรื่อง          : ประชุม KM Team Work ครั้งที่ 12/2556
      วัน เวลา    : 21 มิถุนายน 2556
      สถานที่      : ห้องการจัดการความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน สามเสน
   
   
   
   
   
   (เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.56) นายชัชชม ชมประดิษฐ์ (ประธาน KM Team) ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ, นายจรูญ พจน์สุนทร ที่ปรึกษาสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และคณะทำงาน KM Team สำนักฯ เข้าร่วมฟังการบรรยายองค์ความรู้ของส่วนปลอดภัยเขื่อน , สถานีการใช้น้ำชลประทานที่ 5  เพื่อกลั่นกรองเป็นองค์ความ รู้สำนักฯ และร่วมหารือสรุปบทเรียนการจัดกิจกรรม KM DAY สำนักฯ และกิจกรรม 111 ปีกรมชลประทาน, แผนการดำเนินงาน KMA 2013 ของสำนักฯที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา