เรื่อง          : ประชุม KM Team Work ครั้งที่ 11/2556
      วัน เวลา    : 7 มิถุนายน 2556
      สถานที่      : ห้องประชุมกรมชลประทาน สามเสน
   
   
   
   (วันนี้ 7 มิ.ย.56) นายชัชชม ชมประดิษฐ์ (ประธาน KM Team)ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ, นายจรูญ พจน์สุนทร ที่ปรึกษาสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และคณะทำงาน KM Team สำนักฯ เข้าร่วมฟังการบรรยายองค์ความรู้ของส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ,ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง,ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน, สถานีการใช้น้ำชลประทานที่ 4 เพื่อกลั่นกรองเป็นองค์ความ รู้สำนักฯ และร่วมหารือติดตามผลการดำเนินงาน KMA 2013 ของสำนักฯ เพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา