เรื่อง          : ประชุม KM Team Work ครั้งที่ 10/2556
      วัน เวลา    : 23 พฤษภาคม 2556
      สถานที่      : ห้องการจัดการความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน สามเสน
   
   
   
   
   (วันนี้ 23 พ.ค.56) นายทองเปลว กองจันทร์(CKO)ผู้อำนวยการส ำนักบริหารจัดการน้ำและอุทก วิทยา, นายจรูญ พจน์สุนทร ที่ปรึกษาสำนักบริหารจัดการ น้ำและอุทกวิทยา เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และคณะ ทำงาน KM Team สำนักฯ เข้าร่วมฟังการบรรยายองค์คว ามรู้ของส่วนการใช้น้ำชลประ ทาน,ศูนย์อุทกวิทยาและบริหา รน้ำภาคกลาง, สถานีการใช้น้ำชลประทานที่3  เพื่อกลั่นกรองเป็นองค์ความ รู้สำนักฯ และร่วมหารือการจัดงานนิทรรศการ ในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลปร ะทาน 111 ปี ระหว่างวันที่ 12-14 มิ.ย. 2556
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา