เรื่อง          : ชี้แจงการรายงานฐานข้อมูล "การเพาะปลูกพืชรายสัปดาห์ด้วยระบบ Online" แก่เจ้าหน้าที่ สชป.14
      วัน เวลา    : 3 พฤษภาคม 2556
      สถานที่      : สำนักชลประทานที่ 14
   
   
   
   
   
   
       ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 น. สำนักชลประทานที่ 14 ขอความอนุเคราะห์ ส่งเจ้าหน้าที่มาชี้แจงการใช้งานระบบฐานข้อมูลการรายงานผลการเพาะปลูก รายสัปดาห์ด้วยระบบ Online โดยมี นายจรูญ พจน์สุนทร ที่ปรึกษาสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาเป็นประธาน ณ ห้องประชุมดำรงศักดิ์ สำนักชลประทานที่ 14
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา