เรื่อง          : ประชุม KM Team Work ครั้งที่ 9/2556
      วัน เวลา    : 3 พฤษภาคม 2556
      สถานที่      : ห้องการจัดการความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน สามเสน
   
   
   
   
   
   (วันนี้ 3 พ.ค.56) นายจรูญ  พจน์สุทร ที่ปรึกษาสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นประธานในการประชุม KM Team ครั้งที่ 9 และเสนอองค์ความรู้ โดยมีส่วนบริหารจัดการน้ำ, ส่วนอุทกวิทยา, สถานีการใช้งานชลประทานที่ 2เข้าเสนอองค์ความรู้ ณ.ห้องการจัดการความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน สามเสน
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา