เรื่อง          : รดน้ำขอพรที่ปรึกษา
      วัน เวลา    : 30 เมษายน 2556
      สถานที่      : ห้องส่วนอุทกวิทยา ตึกอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน
   
   
       (30 เม.ย.56) นายธาดา    สุขะปุณพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทกวิทยา รดน้ำขอพร นายจรูญ  พจน์สุนทร ที่ปรึกษาสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
   
   
   
   
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา