เรื่อง          : ชี้แจงฐานข้อมูล "การรายงานผลการเพาะปลูกพืชด้วยระบบ Online"
      วัน เวลา    : 29 เมษายน 2556
      สถานที่      : ห้อง300 ตึกวิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
   
   
   
           วันนี้ 29 เมษายน 2556 ดร. ทองเปลว กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา และเจ้าหน้าที่ สำนักชลประทานที่ 1- 17
สำนักชลประทาน ร่วมให้การประชุมชี้แจงระบบฐานข้อมูล ระบบเพาะปลูกพืชรายสัปดาห์ด้วยระบบ Online ณ 
อาคารวิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทานสามเสน
            ตามที่คณะทำงานปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่าของกรมชลประทาน เห็นชอบให้ดำแนินการตามแผนปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่า 3 กระบวนการ ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 
สำหรับกระบวนการบริหารจัดการน้ำ ได้กำหนดแผนปรับปรุงกระบวนการย่อย กระบวนการปฏิบัติการส่งน้ำ โดยได้คัดเลือกปรับปรุงกิจกรรม การรายงานผลการเพาะปลูกพืชรายสัปดาห์ด้วยระบบ Online 
ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลการรายงานผลการเพาะปลูกพืชรายสัปดาห์ด้วยระบบ Online
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา