เรื่อง          : ประชุม KM Team Work ครั้งที่ 8/2556
      วัน เวลา    : 26 เมษายน 2556
      สถานที่      : ห้องการจัดการความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน สามเสน
   
   
   
   
   (วันนี้ 26 เม.ย.56) นายพลชัย กลิ่นขจร ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาภาคเหนือตอนบน และ นายศุภชัย แก้วลำใย หัวหน้าสถานีการใช้น้ำชลประทานที่ 1 ได้บรรยายเกี่ยวกับองค์ความรู้ในงานที่ปฏิบัติ
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา