เรื่อง          : รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บริหาร
      วัน เวลา    : 10 เมษายน 2556
      สถานที่      : ห้องประชุม 5 อาคารวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
   
   
   
   
   
      วันนี้ 10 เมษายน 2556 ดร. ทองเปลว  กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้างในสำนักฯ ร่วมงาน
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ทรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ณ 
อาคารวิชาการ ชั้น 14 กรมชลประทาน สามเสน
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา