เรื่อง          : ประชุม KM Team Work ครั้งที่ 7/2556
      วัน เวลา    : 5 เมษายน 2556
      สถานที่      : ห้องการจัดการความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน สามเสน
   
   
   
   
   
         (วันนี้ 5 เม.ย.56) ดร.ทองเปลว  กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ในฐานะ CKO สำนักฯ เป็นประธานการประชุม
KM Team ครั้งที่ 7/2556 และเยี่ยมชมห้องการจัดการความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานต่างๆ ณ. ห้องการจัดการความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำ อาคารอำนวยการ  กรมชลประทาน สามเสน
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา