< คลังความรู้ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา <

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"


เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

 

<
 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก สื่อวีดีทัศน์

 
 

Power Point CKO ถ่ายทอดสื่อสาร ในกิจกรรม KM Day ครั้งที่ 1/2558 | เขียนโดย คณะทำงานจัดการความรู้ สำนักฯ ลงวันที่ 2015-03-26

 

 

 

.                                           Copyright © 2014 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา