วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้" 

 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ถอดความรู้บุคลากรสำนักฯ

 
 

      นายคำพัน เที่ยงธรรม_สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
      
      นายประสิทธิ์ ทอนสระน้อย _สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
      

      นายเวช ฤาเดช_สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
      

      นายสมชาย รักษาวงศ์_สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
      

 
 

 

.                                           Copyright © 2014 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา