วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้" 

 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ถอดความรู้บุคลากรสำนักฯ

 
 

      คุณทรงพล กำลังเก่ง_ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก
      

      คุณรัตนา รัตนจารุรักษ์ _ส่วนอุทกวิทยา
      

      คุณราเชนทร์ ตันติวัฒน์_ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง
      

      คุณพงษ์ศักดิ์ สอนสมสุข_ส่วนอุทกวิทยา
      

      คุณปรีชา อวดผล_ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
      

      คุณฤทธิ์ กันใจแก้ว_ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
      

      คุณพิน แก้วม่วง_ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้
      

      คุณปรีชา พันธ์พืช_ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้
      

      คุณอภิเชษฐ์ ยังสังข์_ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้
      

      คุณอุทัย ชมบุญ_ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้
      

      คุณกิตติ กลิ่นพราหมณ์_ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก
      

      คุณทัศนะ กัวหา_ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง
      

      คุณขวัญหล้า ทองเผือก_ส่วนการใช้น้ำชลประทาน
      

      คุณวันเพ็ญ อมรพจน์_สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 4 (สามชุก)
      

      คุณเฉลียว ตันเจริญ_สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่)
      

      คุณทุเรียน ฟักสูงเนิน_สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่)
      

      คุณวรรณี จันแพร่_สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่)
      

      คุณจำเนียร แก้วไพโรจน์_สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 9 (ท่าม่วง)
      

      คุณจิราภรณ์ ญาณอรรถ_สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 9 (ท่าม่วง)
      

      คุณชาญ ครองสามสี_สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 9 (ท่าม่วง)
      

      คุณสุนทร นิสัยดี_สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 9 (ท่าม่วง)
       
 
 

 

.                                           Copyright © 2014 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา