< คลังความรู้ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา <

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"


เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

 

<
 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ถอดความรู้บุคลากรสำนักฯ

 
 

การวิเคราะห์ค่าฝนเชิงพื้นที่จากข้อมูลฝนตรวจวัดภาคพื้นดินและภาพถ่ายดาวเทียม
ร่วมกับข้อมูลภูมิประเทศ กรณีศึกษาภาคใต้ของประเทศไทย
(โดยนายธเนศร์ สมบูรณ์ ผชช.อท.1)

ถอดความรู้บุคลากรสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปี 2559

ถอดความรู้บุคลากรสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปี 2558

ถอดความรู้บุคลากรสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปี 2557      

 

 

 

 

.                                           Copyright © 2014 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา