วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"


เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

 

 

คุณอยู่ที่: หน้าหลัก คณะทำงานจัดการความรู้ :: ปี 2562

 
 

 

เรื่อง วันที่ประกาศ ไฟล์

แต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้ และคณะทำงานจัดการความรู้ สบอ.

4 กุมภาพันธ์ 2562

แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือปฏิบัติงาน (mork manual)

4 กุมภาพันธ์ 2562

แผนปฏิบัติงานจัดการจัดการความรู้ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

4 กุมภาพันธ์ 2562

 

   

 

 

 

 

.                                           Copyright © 2014 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา