< ทีมงานจัดการความรู้ <

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"


เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

 

<
 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก คณะทำงานจัดการความรู้ :: ปี 2557

 
 

 

เรื่อง วันที่ประกาศ ไฟล์
      รายนามผู้เข้าร่วม ชุมชนนักปฏิบัติ "คนทำเว็บไซต์" 21 มีนาคม 2557
      คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการวิเคราะห์ความเสี่ยงของเขื่อน
      และอาคารประกอบ
20 กุมภาพันธ์ 2557
      คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำนักฯ 29 มกราคม 2557
      คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนการใช้งานระบบติดตามการเปลี่ยนแปลง
      ของพืชปกคลุมดิน
29 มกราคม 2557
      คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ 29 มกราคม 2557
      คำสั่งปรับปรุงแต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้ CKO และทีมงานจัดการความรู้ 28 มกราคม 2557
      คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
      และแผนการจัดการความรู้
      ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
28 ตุลาคม 2556
      ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ติดตั้งสัญญาณ Wrieless และระบบถ่ายทอดสด 11 ตุลาคม 2556

 

 

 

 

.                                           Copyright © 2014 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา