< ทีมงานจัดการความรู้ <

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"


เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

 

<
 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก คณะทำงานจัดการความรู้ :: ปี 2556

 
 

 

เรื่อง วันที่ประกาศ ไฟล์
      คำสั่งปรับปรุงแต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้ CKO และทีมงาน
      จัดการความรู้ (เพิ่มเติม)
25 มีนาคม 2556
      คำสั่งปรับปรุงแต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้ CKO และทีมงานจัดการความรู้ 30 มกราคม 2556
      คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศ 17 ธันวาคม 2555
      ขอใช้ห้องประชุมส่วนอุทกวิทยา เพื่อใช้เป็นห้องประชุม KM TEAM สำนักฯ 17 ธันวาคม 2555
 

 

 

.                                           Copyright © 2014 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา