< คลังความรู้ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา <

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"


เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

 

<
 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ผลงานวิจัย/ผลการศึกษา

 
 

       ศึกษาการให้น้ำไม่ต่อเนื่องในการปลูกข้าวโดยไม่ใช้น้ำเตรียมแปลง | เขียนโดย สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 2
            ลงวันที่ 2014-07-18
       การหาปริมาณการใช้น้ำของหญ้ามูลาโต | เขียนโดย คุณฉวีวรรณ  วิขัมภประหาร
            ลงวันที่
       การศึกษาการให้น้ำแก่นตะวันโดยใช้ค่าการระเหยของน้ำ | เขียนโดย คุณฉวีวรรณ  วิขัมภประหาร
            ลงวันที่
       ปริมาณน้ำคาดการณ์สำหรับข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่นครราชสีมา ช่วงระยะเวลา 25 ปี | เขียนโดย คุณฉวีวรรณ  วิขัมภประหาร
            ลงวันที่
       การใช้น้ำของพืชเกษตรอืนทรีย| เขียนโดย สถานีการใช้น้ำชลประทานที่ 3
            ลงวันที่
       การศึกษาปริมาณการใช้น้ำของแก่นตะวัน | เขียนโดย ศรชัย  สิทธิรักษ์
            ลงวันที่
       การศึกษาการใช้น้ำชลประทานแก่แปลงนาโดยกำหนดต่ำกว่าผิวดิน 10 เซนติเมตร | เขียนโดย คุณฉวีวรรณ  สุดจิตร
            ลงวันที่
       การศึกษาปริมาณการใช้น้ำของมะละกอ ปีที่ 1 | เขียนโดย น.ส.สำเภา  แก้วสระแสน
            ลงวันที่
       การทดลองหาปริมาณน้ำใช้ที่เหมาะสมของหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ Brock's Improved | เขียนโดย พันธ์ชัย  บุญเพ็ญ
            ลงวันที่

       การทดลองหาปริมาณน้ำใช้ที่เหมาะสมของสบู่ดำ (ปีที่2) | เขียนโดย นายสมพร  กันธวงค์
            ลงวันที่
       สาธิตการใช้น้ำชลประทานกับถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 | เขียนโดย นายสมพร  กันธวงค์
            ลงวันที่
       การศึกษาหาปริมาณการใช้น้ำที่เหมาะสมของมะเขือเทศราชินี ปีที่ 1 | เขียนโดย นางสาวสำเภา แก้วสระแสน
            ลงวันที่
       การศึกษาหาปริมาณการใช้น้ำของผังบุ้งจีน | เขียนโดย นายมนัส  กองแก้ว
            ลงวันที่

 

 

 

 

.                                           Copyright © 2014 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา