< คลังความรู้ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา <

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"


เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

 

<
 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ผลงานวิจัย/ผลการศึกษา

 
 


       แผนที่แสดงพื้นที่ประสบอุทกภัยปี 2554 บริเวณ ปตร.บางโฉมศร | เขียนโดย
            ลงวันที่ 2011
       การประเมินปริมาณน้ำท่าจากพายุและความกดอากาศในลุ่มน้ำ ปิง วัง ยม น่าน | เขียนโดย
            ลงวันที่ 2011
       สรุปสภาวะการเกิดอุทกภัยในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช | เขียนโดย
            ลงวันที่ 2011
       สรุปสภาวะการเกิดอุทกภัยในลุ่มน้ำปากพนัง | เขียนโดย
            ลงวันที่ 2011
       สรุปการเกิดอุทกภัยลุ่มน้ำตาปี จ.สุราษฏร์ธาน | เขียนโดย
            ลงวันที่ 2011
       อุทกภัยในนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 14-16 ต.ค.53 | เขียนโดย ดร.ทองเปลว  กองจันทร์ ์ นายสุเทพ  น้อยไพโรจน์
            ลงวันที่ 2011
       อุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 31 ต.ค-3 พ.ย.53| เขียนโดย ดร.ทองเปลว  กองจันทร์ นายสุเทพ  น้อยไพโรจน์
            ลงวันที่ 2011

 

 

 

 

.                                           Copyright © 2014 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา