< ยุทธศาสตร์ KM <

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"


เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

 

<
 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ยุทธศาสตร์ KM

 
 

 

      วิสัยทัศน์การจัดการความรู้กรมชลประทาน

 

            "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"

 

      วัฒนธรรมการจัดการความรู้

 

            1. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

            2. เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

            3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้

            4. คิดริเริ่มสร้างสรรค์

 

      สารจาก CKO

 

      การจัดการความรู้สู่อนาคตการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือสำคัญของพวกเราชาวชลประทาน ทุกคนในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรทั้งในด้านการพัฒนาตนเอง การพัฒนางาน และการพัฒนากรมชลประทาน ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป รวมทั้งการรักษาความเป็นหมู่คณะที่มีความรัก ความสามัคคี เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน อันจะก่อประโยชน์ สร้างความสามารถในการยกระดับการบริหารจัดการน้ำ ในภารกิจของกรมชลประทาน ให้มีประสิทธิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรักษาเกียรติภูมิศักดิ์ศรี ชื่อเสียงของกรมชลประทานไว้

      ผมขอความร่วมมือพวกเราชาวชลประทานทุกคน ช่วยกันสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ ทั้งการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร ด้วยบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผู้บริหารในทุกระดับ ทุกสำนัก/กอง ให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันจะเป็นประโยชน์ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของกรมชลประทาน ที่พวกเราทุกคนมีความภาคภูมิใจ

 

 

 

 

 

.                                           Copyright © 2014 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา