< คลังความรู้ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา <

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"


เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

 

<
 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ระเบียบ/คำสั่ง

 
 

       รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก การพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานดีเด่น ปี 2556 | เขียนโดย ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารพัฒนาบุคคล
            ลงวันที่ 2013-02-18

 

 

 

 

.                                           Copyright © 2014 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา