< คลังความรู้ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา <

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"


เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

 

<
 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ระเบียบ/คำสั่ง

 
 

       ทบทวนข้อกำหนดที่สำคัญ และคู่มือปฏิบัติงาน (Work Mannual) กระบวนการบริหารจัดการน้ำ
            และกระบวนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
| เขียนโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ
            ลงวันที่ 2013-02-01

 

 

 

 

.                                           Copyright © 2014 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา